Konferencijsko prevođenje

Konferencijski/simultani prevodilac je osoba koja sjedi u kabini sa zvučnom izolacijom i istovremeno sluša, analizira i prevodi govornu poruku sa jednog jezika na drugi. Konferencijski prevodioci obično su potrebni za veće skupove i konferencije, kao i za seminare, sastanke i druge situacije koje iziskuju ovakav način prevođenja. Zbog visokog nivoa koncentracije koji se zahtijeva, konferencijski prevodioci moraju da se zamijene nakon 20 do 30 minuta. Iz tog razloga neophodan je angažman najmanje dva prevodioca.

Neophodna je tehnička kongresna oprema – kabina, konzola i prijemnici.

 

Šaputanje – Chuchotage/Whispering
Ova tehnika prevođenja prevodioca stavlja u neposrednu blizinu jednog ili ograničenog broja slušalaca kojima on “šapuće” simultani prijevod govornika. Njena ograničenja su: nemogućnost koncentracije na način koji osigurava kabina sa zvučnom izolacijom i velika mogućnost odvlačenja pažnje. Nije potrebna dodatna oprema.

Konferencijsko (simultano) prevođenje

Cijena u KM

Radni dan (do 6 sati efektivnog rada)

500,00

Jedan sat po prevodiocu

 

100,00

 

*Obavezno rade 2 prevodioca

 

NAPOMENA: Naprijed navedene cijene su cijene čiju primjenu Udruženje prevodilaca u BiH preporučuje svojim članovima.