Ostale usluge

Posebne usluge

Tekstovi s posebnom tehničkom obradbom (skeniranje,rad u Powerpointu, Excelu, rad sa slikama, nacrtima, tablicama…) obračunavaju se.

Cijena prema dogovoru  Prema Tarifniku FBiH i RS

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača   Prema Tarifniku FBiH i RS

Prijevod dokumenta ovjerava stalni sudski tumač potvrdom koja mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena. Ispod potvrde navodi se mjesto i datum, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera, te vlastoručni potpis i otisak pečata sudskog tumača. Ukoliko prijevod dokumenta obuhvata dva ili više listova, stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojevima, a listovi prošiveni jemstvenikom i na kraju ovjereni pečatom sudskog tumača.

Za cijene ovih prijevoda primjenjuje se Tarifnik iz Uredbe o stalnim sudskim tumačima Vlade Federacije BiH, odnosno Tarifnik Ministarstva pravde Republike Srpske.

NAPOMENA: Naprijed navedene cijene su cijene čiju primjenu Udruženje prevodilaca u BiH preporučuje svojim članovima.